:

بعضیا با زیرکی و حساب گری خاص خود، از تجارب دیگران استفاده می کنند. خیلی اتفا…

: بعضیا با زیرکی و حساب گری خاص خود، از تجارب دیگران استفاده می کنند. خیلی اتفا…

: 📍بعضیا با زیرکی و حساب گری خاص خود، از تجارب دیگران استفاده می کنند. خیلی اتفاق می افتد که افراد در کوتاه ترین زمان ممکن به کمک تجربه های دیگران به مسایل جدیدی دست می یابند. در حالی که اگر خودشان میخواستند تجربه کنند، برای رسیدن به آن، باید زمان زیاد و هزینه های...