.
منظور از Value Area (ناحیه ارزش) نواحی زرد  در نمودار قیمت است که نمودار ستونی…

. منظور از Value Area (ناحیه ارزش) نواحی زرد در نمودار قیمت است که نمودار ستونی…

. منظور از Value Area (ناحیه ارزش) نواحی زرد در نمودار قیمت است که نمودار ستونی سمت راست (نشان‌گر حجم معاملات) در آن مقادیر بیشتری دارند و ۷۰٪ حجم معاملات در آن قیمت‌ها اتفاق افتاده است. کف ناحیه ارزش (خط قرمز) معمولا به‌عنوان حمایت در بازار صعودی و مقاومت در بازار...