.
شرکت مدیریت دارایی‌های رمزارزی گری‌اسکیل در بررسی‌های جدید خود در پایان سه‌ماه…

. شرکت مدیریت دارایی‌های رمزارزی گری‌اسکیل در بررسی‌های جدید خود در پایان سه‌ماه…

. شرکت مدیریت دارایی‌های رمزارزی گری‌اسکیل در بررسی‌های جدید خود در پایان سه‌ماهه نخست، SushiSwap و Synthetix را از صندوق دیفای خود حذف کرده است. این شرکت سه دارایی دیجیتال جدید را به صندوق سرمایه‌گذاری خود اضافه نموده و دلیل حذف این دو رمزارز را عدم توانایی در...