:

اصطلاح پامپ و دامپ در تمامی بازار های ارزی کاربرد دارد اما چون در بازار ارز ه…

: اصطلاح پامپ و دامپ در تمامی بازار های ارزی کاربرد دارد اما چون در بازار ارز ه…

: 🟠اصطلاح پامپ و دامپ 🟠در تمامی بازار های ارزی کاربرد دارد اما چون در بازار ارز های دیجیتال قانون گذاری به شکل کامل هنوز انجام نشده است، بسیار راحت تر از بازار های سرمایه گذاری های سنتی می توان با این طریق درآمد بدست آورد. ✨پامپ و دامپ چیست؟✨ 🧐به زمانی گفته می شود که...