.
نگاهی به آمار ارز‌های دیجیتال در گذشته و بررسی تاریخی موضوعی بسیار جالب و حائز…

. نگاهی به آمار ارز‌های دیجیتال در گذشته و بررسی تاریخی موضوعی بسیار جالب و حائز…

. نگاهی به آمار ارز‌های دیجیتال در گذشته و بررسی تاریخی موضوعی بسیار جالب و حائز اهمیت است. بر اساس تحلیل بازار گذشته می‌توان گفت هنگامی که بازار در ترس‌های شدید قرار دارد، احتمال بازگشت قیمت بیشتر از ریزش دوباره است. . از شاخص ترس و طمع چه برداشت‌هایی می‌توان داشت؟ ....