.
در بودجه سال آینده، ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایه با هدف پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در …

. در بودجه سال آینده، ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایه با هدف پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در …

. در بودجه سال آینده، ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایه با هدف پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته خواهد شد. . وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال آینده از سمت دولت مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول خود و دستگاه‌های تابعه، ۱۰۰...