همیشه در مناطق رنج و مناطقی که قیمت جمع می شه باید منتظر شکست  از یک سمت باشیم و…

همیشه در مناطق رنج و مناطقی که قیمت جمع می شه باید منتظر شکست از یک سمت باشیم و…

همیشه در مناطق رنج و مناطقی که قیمت جمع می شه باید منتظر شکست از یک سمت باشیم و در جهت شکست معامله را باز کنیم. اگر مبتدی هستید پیشنهاد می کنم که اگر الگویی در جهت خلاف انتظار شما شکست (خلاف جهت روند) تا از تغییر فاز روند مطمئن نشدید به آن معامله وارد نشوید. #رضا_بهار...