.
با اعلام اولانچ پل این شبکه برای تراکنش‌های بین اولانچ و اتریوم ایجاد و شیبا‌ا…

. با اعلام اولانچ پل این شبکه برای تراکنش‌های بین اولانچ و اتریوم ایجاد و شیبا‌ا…

. با اعلام اولانچ پل این شبکه برای تراکنش‌های بین اولانچ و اتریوم ایجاد و شیبا‌اینو اولین توکنی است که توسط این پل پشتیبانی می‌شود. . به نظر شما تسهیل ارتباط میان شبکه‌ها تا چه میزان به ثبات بازار رمز‌ارزها کمک خواهد کرد؟ . منبع:avalanche . اهمیت:کم . #شیبا #اوالانچ...