شیتوشی کوساما به سکوت در مورد شیبا اینو پایان می دهد؛ آیا Shibarium به زودی منتشر می شود؟

شیتوشی کوساما به سکوت در مورد شیبا اینو پایان می دهد؛ آیا Shibarium به زودی منتشر می شود؟

زمان خبر:3 ثانیه قبلشیتوشی کوساما(Shytoshi Kusama) از زمان ناپدید شدن مرموز ریوشی، بنیانگذار پروژه شیبا اینو، رهبری این میم کوین را بر عهده گرفت. کوساما با یک توییت مرموز بازگشته است: “”امروز می نویسم. فردا حرف های زیادی برای گفتن دارم. Shibarmy#.”ShibArmy چندین بروز...