.
بدبینی عمومی نسبت به بیت‌کوین توسط منابع معتبر در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید. عل…

. بدبینی عمومی نسبت به بیت‌کوین توسط منابع معتبر در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید. عل…

. بدبینی عمومی نسبت به بیت‌کوین توسط منابع معتبر در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید. علی‌رغم قیمت‌های بالاتر در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۷، شک و تردید در میان افراد ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده است. . حال باید دید این روند به دلیل کمتر شدن تعداد افراد شکاک است یا افراد سرشناس تمایل...