:

موضوعی که بین سرمایه گذاران شایع است جمله «فعلا بذار باشه! » هست .این جمله به…

: موضوعی که بین سرمایه گذاران شایع است جمله «فعلا بذار باشه! » هست .این جمله به…

: موضوعی که بین سرمایه گذاران شایع است جمله «فعلا بذار باشه! » هست .این جمله به این معنی است که یک شخص آنقدر حوصله می کند و در انتظار میماند تا این‌که یک سپرده گذاری ضررده ( برای مثال سهمی خریده اید و کماکان افت می نماید ) نتیجه برعکس دهد و رونق بگیرد و این راهکار می...