:

كسب سود براي همه فعالين در بازار لذت بخش است و با افزايش آن لبخند هاي رضايت ب…

: كسب سود براي همه فعالين در بازار لذت بخش است و با افزايش آن لبخند هاي رضايت ب…

: كسب سود 💵براي همه فعالين در بازار لذت بخش است و با افزايش آن لبخند هاي رضايت بر چهره معامله گران نقش ميبندد 😁. يك لحظه صبر كنيد🤫 اگر سيستم معاملاتي شما سطحي يا الگويي بعنوان خروج ارا يه نمي دهد زياد اين شادي دوام نخواهد آورد ☹️و شما معاملات خود را با حس طمع در بازار...
:كپشن مطالعه شود
يكي از بزرگترين مشكلات فعالين بازار هاي مالي تفكيك نكردن حوزه ه…

:كپشن مطالعه شود يكي از بزرگترين مشكلات فعالين بازار هاي مالي تفكيك نكردن حوزه ه…

:❌كپشن مطالعه شود❌ يكي از بزرگترين مشكلات فعالين بازار هاي مالي تفكيك نكردن حوزه هاي مختلف از يكديگر است به اين معنا كه مباحث تحليل گري را وارد مباحث معامله گري مي كنند و يا اينكه براي حجم ورود به موقعيت هيچ برنامه مشخصي را دنبال نمي كنند . اين جداسازي مي تواند روحيه...