.
جمهوری ازبکستان قصد دارد چارچوب قانونی جدیدی را برای ارزهای دیجیتال ایجاد کند …

. جمهوری ازبکستان قصد دارد چارچوب قانونی جدیدی را برای ارزهای دیجیتال ایجاد کند …

. جمهوری ازبکستان قصد دارد چارچوب قانونی جدیدی را برای ارزهای دیجیتال ایجاد کند که شامل مالیات بر درآمد ۷.۵ درصدی خواهد بود. این کشور پیشرفت خوبی در وضع قوانین داخلی برای ارزهای دیجیتال داشته و در همین راستا شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، فرمان جدیدی برای تنظیم...