چرا تقاضا برای ان اف تی های Bored Ape در عرض 24 ساعت سر به فلک کشید

چرا تقاضا برای ان اف تی های Bored Ape در عرض 24 ساعت سر به فلک کشید

زمان خبر:3 ثانیه قبلان اف تی های Bored Ape Yacht Club (BAYC) شاهد افزایش سرسام آور تقاضا در 24 ساعت گذشته بودند. حجم معاملات 24 ساعته مجموعه 176 درصد افزایش یافت. این افزایش را می توان تا حد زیادی به افزایش خرید نهنگها نسبت داد، زیرا قیمت کف مجموعه Bored Ape Yacht...