.
از لحاظ تاریخی، تلاقی درصد عرضه در سود (خط سبز‌رنگ) و درصد عرضه در ضرر (خط قرم…

. از لحاظ تاریخی، تلاقی درصد عرضه در سود (خط سبز‌رنگ) و درصد عرضه در ضرر (خط قرم…

. از لحاظ تاریخی، تلاقی درصد عرضه در سود (خط سبز‌رنگ) و درصد عرضه در ضرر (خط قرمزرنگ) با یکدیگر نشان‌دهنده رسیدن قیمت به پایین‌ترین سطح در بازار نزولی برای بیت‌کوین است. اما در حال حاضر، این معیارها نزدیک به تلاقی نیستند و فاصله زیادی با یکدیگر دارند. . به نظر شما...