.
در قسمت‌های قبلی به بررسی چگونگی ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری پرداختیم و از اهداف…

. در قسمت‌های قبلی به بررسی چگونگی ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری پرداختیم و از اهداف…

. در قسمت‌های قبلی به بررسی چگونگی ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری پرداختیم و از اهداف ساخت آن و موارد شخصی که باید در ایجاد سبد به آن توجه کنید، سخن گفتیم. در ادامه نیز ارزهای بازار را از نظر ریسک به چهار دسته مختلف تقسیم‌بندی کردیم که بتوانید تعادل خوبی میان ارزهای سبد...