.
آنتونی تان، مدیر اجرایی کمپانی گراب هولدینگ و تان هویی لینگ، از بنیان‌گذاران ا…

. آنتونی تان، مدیر اجرایی کمپانی گراب هولدینگ و تان هویی لینگ، از بنیان‌گذاران ا…

. آنتونی تان، مدیر اجرایی کمپانی گراب هولدینگ و تان هویی لینگ، از بنیان‌گذاران این شرکت به خاطر انجام معاملاتی با یک کمپانی خدمات مالی شناخته شده سنگاپوری به نام ناسداک، جشن گرفتند. . گفتنی است بانک‌های سرمایه‌گذاری جی پی مورگان، سیتی و اورکور، مشاوره بانکداری...