.
گاهی در خبر‌ها با این عبارت مواجه می‌شویم که افزایش قیمت به‌ دلیل وقوع شورت اس…

. گاهی در خبر‌ها با این عبارت مواجه می‌شویم که افزایش قیمت به‌ دلیل وقوع شورت اس…

. گاهی در خبر‌ها با این عبارت مواجه می‌شویم که افزایش قیمت به‌ دلیل وقوع شورت اسکوییز بود یا لانگ اسکوییز باعث کاهش قیمت شده ‌است. اما «شورت اسکوییز» و «لانگ اسکوییز» به چه معناست؟ . در بازار‌های دوطرفه، گاهی روند بر خلاف موقعیت‌های فروش یا خرید اکثر معامله‌گران حرکت...