.
پاراچین‌های پولکادات با قابلیت پیشرفته‌ای که دارند، بلاک‌چین نسل آینده لقب گرف…

. پاراچین‌های پولکادات با قابلیت پیشرفته‌ای که دارند، بلاک‌چین نسل آینده لقب گرف…

. پاراچین‌های پولکادات با قابلیت پیشرفته‌ای که دارند، بلاک‌چین نسل آینده لقب گرفته‌اند. این شبکه برای انتخاب پاراچین‌هایی که اولین بلاک‌ها را ایجاد می‌کنند مزایده‌ای را معرفی کرده بود و در دور اول مزایده، پنج پاراچین برنده شدند و فرایند کارشان با موفقیت انجام شد. این...