.
منحنی رشد لگاریتمی بیت‌کوین، از همه دیتاهای تاریخی قیمت بیت‌کوین برای ترسیم رو…

. منحنی رشد لگاریتمی بیت‌کوین، از همه دیتاهای تاریخی قیمت بیت‌کوین برای ترسیم رو…

. منحنی رشد لگاریتمی بیت‌کوین، از همه دیتاهای تاریخی قیمت بیت‌کوین برای ترسیم روند قیمتی آن در بلندمدت استفاده می‌کند؛ همان‌طور که در نمودار مشخص است، قیمت تمایل دارد در محدوده این منحنی به تحرکات خود ادامه دهد. . در حال حاضر قیمت با حرکت به سمت پایین از کف این منحنی...