.
 رویدادهای مهم روز!
‌.
چکیده رویدادهای تاریخ ۲۷ آذر ماه(۱۸دسامبر ۲۰۲۱) عبارت ا…

. رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۷ آذر ماه(۱۸دسامبر ۲۰۲۱) عبارت ا…

. ✅ رویدادهای مهم روز! ‌. چکیده رویدادهای تاریخ ۲۷ آذر ماه(۱۸دسامبر ۲۰۲۱) عبارت است از: . بخشی از کوین‌های پریماین الکترا پروتکل (XEP) سوزانده خواهند شد. (۱۹ دسامبر) . صرافی کراکن، اولانچ (AVAX) را لیست می‌کند. (۲۱ دسامبر) . اپ اندروید ورکس (VRX) منتشر می‌شود. (۲۰...