.
مضرب مایر در حال حاضر در سطح نسبتا پایینی قرار گرفته و این امر نشان می‌دهد که …

. مضرب مایر در حال حاضر در سطح نسبتا پایینی قرار گرفته و این امر نشان می‌دهد که …

. مضرب مایر در حال حاضر در سطح نسبتا پایینی قرار گرفته و این امر نشان می‌دهد که بیت‌کوین در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، دارای ارزش پایین‌تری است. مضرب مایر شاخصی است که از آن برای تعیین کف قیمت بیت‌کوین استفاده می‌شود و از ضریب نرخ کنونی بیت‌کوین طی میانگین...