‌‌
نامزدی سائول اوماروا برای دفتر کنترل ارز با مخالفت‌های سیاستی از سوی دموکرات‌…

‌‌ نامزدی سائول اوماروا برای دفتر کنترل ارز با مخالفت‌های سیاستی از سوی دموکرات‌…

‌‌ نامزدی سائول اوماروا برای دفتر کنترل ارز با مخالفت‌های سیاستی از سوی دموکرات‌ها و اعضای کمیسیون بانکی سنا روبه‌رو است. طبق گزارش‌ها، گروهی متشکل از پنج سناتور دموکرات، نامزد معرفی‌شده توسط جو بایدن، سائول اوماروا، را برای ریاست دفتر کنترل ارز رد کرده‌اند. . اوماروا...