.
حجم سرمایه تحت مدیریت Novogratz’s Galaxy به ۳.۲ میلیارد دلار رسید!
.
این شرکت …

. حجم سرمایه تحت مدیریت Novogratz’s Galaxy به ۳.۲ میلیارد دلار رسید! . این شرکت …

. حجم سرمایه تحت مدیریت Novogratz’s Galaxy به ۳.۲ میلیارد دلار رسید! . این شرکت در پایان اکتبر ۳٬۲ میلیارد دلار را مدیریت که ۴۵ درصد نسبت به سپتامبر جهش داشته است. شایان ذکر است Novogratz’s Galaxy در آغاز سال ۲۰۲۱ با کمتر از یک میلیارد دلار به فعالیت مشغول بوده است. ....