.
باوجودی که برخی از کارشناسان معتقدند مذاکره‌های احیای برجام در حال حاضر به بن …

. باوجودی که برخی از کارشناسان معتقدند مذاکره‌های احیای برجام در حال حاضر به بن …

. باوجودی که برخی از کارشناسان معتقدند مذاکره‌های احیای برجام در حال حاضر به بن بست رسیده است، اخبار پیرامون این موضوع در روزهای اخیر یکی از مواردی بود که در دیدار‌های سیاسی و در سطح بین‌ المللی مطرح شد. امیر قطر درباره امکان توافق ایران و آمریکا بر سر احیای برجام...