.
فردی با نام مستعار ox65od و دارنده ۱۰۴ NFT کریپتوپانک، دارایی خود را برای مزای…

. فردی با نام مستعار ox65od و دارنده ۱۰۴ NFT کریپتوپانک، دارایی خود را برای مزای…

. فردی با نام مستعار ox65od و دارنده ۱۰۴ NFT کریپتوپانک، دارایی خود را برای مزایده به خانه مزایده ساتبی برده تا روی آن‌ها ارزش‌گذاری صورت بگیرد. او یک وام ۸.۳ میلیون دلاری را با وثیقه گذاشتن کریپتو پانک دریافت کرده که بزرگ‌ترین وام NFT تاکنون است. گفتنی است خانه...