:

روش مارتینگل روشی در معاملات بورس است که به سهامدار فرصت می دهد تا خطای خود د…

: روش مارتینگل روشی در معاملات بورس است که به سهامدار فرصت می دهد تا خطای خود د…

: روش مارتینگل روشی در معاملات بورس است که به سهامدار فرصت می دهد تا خطای خود در خرید یک سهم و زیان دهی آن را کاهش دهد. در این روش به جای آن که سهامدار با نشستن به انتظار بازگشت قیمت سهم خود به نقطه نخست یا سود و خارج شدن از آن، با خریدهای پله ای میزان ضرر خود را کاهش...