.
السالوادوری‌ها به قصد خرید بیت‌کوین اندوخته‌های دلاری خود را بفروش می‌رسانند!
…

. السالوادوری‌ها به قصد خرید بیت‌کوین اندوخته‌های دلاری خود را بفروش می‌رسانند! …

. السالوادوری‌ها به قصد خرید بیت‌کوین اندوخته‌های دلاری خود را بفروش می‌رسانند! . روند صعودی پذیرش بیت‌کوین در السالوادور شتاب بیشتری گرفته است و موجب شده موج عظیمی از درخواست خرید بیت‌کوین شکل بگیرد. . رئیس جمهور نایب بوکله بر اساس داده های به دست آمده از سرویس کیف...