نمونه ای از روانشناسی کندل ها:

اسلاید اول:
خریداران، بیش از ۳ روز اجازه شکست حم…

نمونه ای از روانشناسی کندل ها: اسلاید اول: خریداران، بیش از ۳ روز اجازه شکست حم…

نمونه ای از روانشناسی کندل ها: اسلاید اول: خریداران، بیش از ۳ روز اجازه شکست حمایت کلیدی را نداده اند و با عبور قیمت از حمایت، فرصت را برای ورود بسیار عالی میبینند… اگر این سطح حمایتی، سقف موج افزایشی قبلی باشد، محل بسیار خوبی برای ورود است… اسلاید دوم: در...