معرفی آخرین کتاب مرد موفقیت ناپلئون هیل(معجزه‌ زندگی خود باشید)

معرفی آخرین کتاب مرد موفقیت ناپلئون هیل(معجزه‌ زندگی خود باشید)

ذهن شما می‌تواند در دو جبهه به فعالیت بپردازد. جبهه‌ی اول مثبت است. یک ذهن مثبت همیشه به دنبال یافتن بخش‌های سازنده و سرشار از امید در هر چیزی است. از نظر این ذهن، حتی بخش‌های به ظاهر منفی هم بذر فرصتی بسیار قدرتمند را در خودشان پنهان کرده‌اند. در نقطه‌ی مقابل این...