نقاشی های VeeFriends گری واینرچاک، 1.26 میلیون دلار فروخته شد

نقاشی های VeeFriends گری واینرچاک، 1.26 میلیون دلار فروخته شد

تعداد زیادی از پنج تصویر VeeFriends، که با دست کشیده شده بودند، به فروش رسید. نسخه های “جوهر روی کاغذ” فیل های همدل، گوریل قدردان، مرغ های “دست  الماسی”، پرواز “شما می میرید” و ببر فوق العاده به فروش رسید. فیل همدل، بیشترین فروش را داشت: 412,500 دلار. بداهه هایی که...