.
مدیرعامل شاپرک روز گذشته با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار خ…

. مدیرعامل شاپرک روز گذشته با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار خ…

. مدیرعامل شاپرک روز گذشته با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار خبر از ممنوعیت خرید و فروش وب مانی داد. در این نامه بیان شده با استناد به دستور معاون اول رئیس جمهور و ابلاغ موارد از طرف بانک مرکزی، خرید و فروش وب مانی با استفاده از ابزارهای شبکه پرداخت...