.
مارکت‌پلیس نیفتی گیت‌وی (Nifty Gateway) توسط کمپانی برادران وینکالووس راه‌اندا…

. مارکت‌پلیس نیفتی گیت‌وی (Nifty Gateway) توسط کمپانی برادران وینکالووس راه‌اندا…

. مارکت‌پلیس نیفتی گیت‌وی (Nifty Gateway) توسط کمپانی برادران وینکالووس راه‌اندازی و بستری را برای خریدوفروش NFTها ایجاد کرده است. اگر بخواهید روی پلتفرم نیفتی گیت‌وی فعالیت داشته باشید، بایستی ابتدا درخواست خود را ارسال نمایید. نکته جالب‌توجه شعار این پلتفرم است که...