:
حضور يافتن در هر مكان و موقعيتي آمادگي مخصوص به خود را ميطلبد. براي مثال الگوي…

: حضور يافتن در هر مكان و موقعيتي آمادگي مخصوص به خود را ميطلبد. براي مثال الگوي…

: 💎حضور يافتن در هر مكان و موقعيتي آمادگي مخصوص به خود را ميطلبد. براي مثال الگوي لباس پوشيدن شما در فصل تابستان بسيار متفاوت از فصل زمستان ميباشد زيرا شما از قبل ميدانيد احتمالا با چه شرايط آب و هوا و دمايي برخورد خواهيد كرد . حال فرض كنيم كسي قصد رفتن به ميدان جنگ...