.
مدیرعامل شرکت یورو پسیفیک کپیتال و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری شیف‌گلد، پیتر شیف ن…

. مدیرعامل شرکت یورو پسیفیک کپیتال و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری شیف‌گلد، پیتر شیف ن…

. مدیرعامل شرکت یورو پسیفیک کپیتال و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری شیف‌گلد، پیتر شیف نموداری از قیمت اتریوم را به اشتراک گذاشته و پیش‌بینی کرده است اتریوم ریزش شدیدی خواهد داشت و به کف‌های قیمتی می ۲۰۲۱ خود می‌رسد. وی اشاره کرده که نمودار آن نشان‌دهنده ترکیبی از دو الگوی...