:
شروع هر كاري براي هر كسي امكان پذيره به شرط داشتن پشتكار و يادگيري مستمر  و ان…

: شروع هر كاري براي هر كسي امكان پذيره به شرط داشتن پشتكار و يادگيري مستمر و ان…

: 💎شروع هر كاري براي هر كسي امكان پذيره به شرط داشتن پشتكار و يادگيري مستمر و انجام يكسري اصول ساده اون كار و مهمترين بخش قضيه تكرار و تكراره كه منجر به بهترين نوع عمل بشه و با كسب تجربه ،ديگه اشتباهات در مسير رو انجام نده . انجام اين فرمول ساده در معامله گري هر كسي...