.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بیان کرده است مقامات دولتی هم …

. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بیان کرده است مقامات دولتی هم …

. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بیان کرده است مقامات دولتی هم به موضوع قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال ورود کرده‌اند و محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، سرپرست ارزهای دیجیتال در دولت شده است. . به نظر شما چه قوانینی بر رمز‌ارزها وضع خواهد شد؟ ....