.
بانک مرکزی اعلام کرده است که اخیرا پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی ا…

. بانک مرکزی اعلام کرده است که اخیرا پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی ا…

. بانک مرکزی اعلام کرده است که اخیرا پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی افراد در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود. در این پیشنهادها، فرد در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی، مبلغ ثابتی را به دارنده آن پرداخت می‌کند. بانک مرکزی هشدار داده است که...