بانک مرکزی ایران در بخشنامه جدید خود اعلام کرده‌است:

هر فرد نهایتا مجاز به انجا…

بانک مرکزی ایران در بخشنامه جدید خود اعلام کرده‌است: هر فرد نهایتا مجاز به انجا…

بانک مرکزی ایران در بخشنامه جدید خود اعلام کرده‌است: هر فرد نهایتا مجاز به انجام ۸۰ تراکنش در طول یک ماه است، لذا این تراکنش‌ها ممکن است طی چهار روز و در هر روز ۲۰ تراکنش انجام و سقف فرد پر شود یا ممکن است طی روزهای بیشتر و تعداد تراکنش کمتر انجام شود. . این بخشنامه...