.
کارگروه کریپتو اولین جلسه خود را در پارلمان روسیه برگزار کرد.
گروه کاری در دوم…

. کارگروه کریپتو اولین جلسه خود را در پارلمان روسیه برگزار کرد. گروه کاری در دوم…

. کارگروه کریپتو اولین جلسه خود را در پارلمان روسیه برگزار کرد. گروه کاری در دومای ایالتی برای تهیه پیش‌نویس مقررات رمزارزی دور هم جمع شده اند. . الکسی گوردیف، رئیس کارگروه، قانونگذاران، مقامات دولتی و کارشناسان در مجلس فدرال روسیه، دومای ایالتی، برای بحث و پیشنهاد...