سعی کنید در منطقه حمایت ها خرید کنید،نه در مقاومت هایی که شکسته می شوند و با رعا…

سعی کنید در منطقه حمایت ها خرید کنید،نه در مقاومت هایی که شکسته می شوند و با رعا…

سعی کنید در منطقه حمایت ها خرید کنید،نه در مقاومت هایی که شکسته می شوند و با رعایت این مورد شاید تعداد معاملات کمتری داشته باشید ولی در عوض ریسک معاملات خودتان را کاهش می دهید. #رضا_بهار #کندل_شناسی #تحلیل_تکنیکال #کندل_استیک #کندل #حمایت #مقاومت #روند #رمزارز...