این پست را برای خودتان ذخیره کنید و حد سود و حد ضرر را متناسب انتخاب کنید.
هیچ و…

این پست را برای خودتان ذخیره کنید و حد سود و حد ضرر را متناسب انتخاب کنید. هیچ و…

این پست را برای خودتان ذخیره کنید و حد سود و حد ضرر را متناسب انتخاب کنید. هیچ وقت در منطقه تشکیل مثلث اقدام به خرید و فروش نکنید و بگذارید پس از خروج قیمت از مثلث تصمیم گیری کنید. این الگو بسیار پرتکرار است و خیلی میتواند در تصمیم ها به شما کمک کند....