.
ارتقاء cBridge2.0  شبکه سلر در تاریخ ۰۳/۱۲ منتشر خواهد شد.
این نسخه حمایت بهتر…

. ارتقاء cBridge2.0 شبکه سلر در تاریخ ۰۳/۱۲ منتشر خواهد شد. این نسخه حمایت بهتر…

. ارتقاء cBridge2.0 شبکه سلر در تاریخ ۰۳/۱۲ منتشر خواهد شد. این نسخه حمایت بهتری را از دی اپ های مولتی چین، پل توکن اصلی و ویژگی بریجینگ (ایجاد پل) به عنوان یک سرویس فراهم آورد. . به نظر شما سلر چه تغییرات قیمتی را تجربه خواهد کرد؟ . منبع: CelerNetwork . اهمیت : مهم ....