۱.
این شاخص انحراف بین قیمت بیت‌کوین و موجودی بیت‌کوین‌های غیر‌جاری را بررسی می‌…

۱. این شاخص انحراف بین قیمت بیت‌کوین و موجودی بیت‌کوین‌های غیر‌جاری را بررسی می‌…

۱. این شاخص انحراف بین قیمت بیت‌کوین و موجودی بیت‌کوین‌های غیر‌جاری را بررسی می‌کند. موجودی بیت‌کوین‌های غیرجاری، مجموع موجودی بیت‌کوین‌ واحدهایی است که نسبت جریان تجمعی خروجی از آن‌ها به جریان تجمعی ورودی کمتر از ۰.۲۵ باشد. فرمول واگرایی موجودی غیرجاری بیت‌کوین...
۱.
این شاخص انحراف بین قیمت بیت‌کوین و موجودی بیت‌کوین‌های غیر‌جاری را بررسی می‌…

۱. این شاخص انحراف بین قیمت بیت‌کوین و موجودی بیت‌کوین‌های غیر‌جاری را بررسی می‌…

۱. این شاخص انحراف بین قیمت بیت‌کوین و موجودی بیت‌کوین‌های غیر‌جاری را بررسی می‌کند. موجودی بیت‌کوین‌های غیرجاری، مجموع موجودی بیت‌کوین‌ واحدهایی است که نسبت جریان تجمعی خروجی از آن‌ها به جریان تجمعی ورودی کمتر از ۰.۲۵ باشد. فرمول واگرایی موجودی غیرجاری بیت‌کوین...