.۱
برای مانا می‌توان یک کانال نزولی در نظر گرفت که قیمت واکنش‌های خوبی به خط میا…

.۱ برای مانا می‌توان یک کانال نزولی در نظر گرفت که قیمت واکنش‌های خوبی به خط میا…

.۱ برای مانا می‌توان یک کانال نزولی در نظر گرفت که قیمت واکنش‌های خوبی به خط میانه آن نشان داده است. خط روند نزولی این ارز که در تحلیل‌های قبلی به آن اشاره‌ شده بود نیز یک‌بار شکسته شده است، اما قیمت بار دیگر به زیر آن برگشت و هنوز هم به این خط واکنش نشان می‌دهد. از...