۱.
بررسی جریان‌های بیت‌کوین ورودی به صرافی در مقیاس بلاک روش مفیدی برای زیرنظر گ…

۱. بررسی جریان‌های بیت‌کوین ورودی به صرافی در مقیاس بلاک روش مفیدی برای زیرنظر گ…

۱. بررسی جریان‌های بیت‌کوین ورودی به صرافی در مقیاس بلاک روش مفیدی برای زیرنظر گرفتن فشار فروش نهاد‌های بزرگ است. به عنوان حد معمول، مقدار ۱۸۰۰ بیت‌کوین به ازای هر بلاک به خط‌چین قرمز مشخص شده است. بعد از ریزش به زیر قیمت ۲۸ هزار دلار، تعداد ورودی‌های بیش از ۱۸۰۰...
۱.
بررسی نمودارهای میانگین متحرک ۱۴ روزه ارزش منتقل شده روزانه در بیت‌کوین و همچ…

۱. بررسی نمودارهای میانگین متحرک ۱۴ روزه ارزش منتقل شده روزانه در بیت‌کوین و همچ…

۱. بررسی نمودارهای میانگین متحرک ۱۴ روزه ارزش منتقل شده روزانه در بیت‌کوین و همچنین ارزش منتقل‌شده روزانه به ازای هر ۱ دلار کارمزد، نشان می‌دهد که در حال حاضر به ازای هر دلار کارمزد، تقریبا ۸۵ هزار دلار بیت‌کوین جابه‌جا می‌شود (خط آبی). . با محاسبه درصد کارمزد نسبت به...