۱.
سرمایه‌گذاران خرد (با دارایی بین ۰.۰۱ و ۱۰ بیت‌کوین) با ریزش قیمت دیروز بیت‌ک…

۱. سرمایه‌گذاران خرد (با دارایی بین ۰.۰۱ و ۱۰ بیت‌کوین) با ریزش قیمت دیروز بیت‌ک…

۱. سرمایه‌گذاران خرد (با دارایی بین ۰.۰۱ و ۱۰ بیت‌کوین) با ریزش قیمت دیروز بیت‌کوین دچار ترس شده و بیت‌کوین‌های خود را در ضرر فروخته‌اند. ۲. در مقابل، واحد‌های سرمایه‌گذار بزرگ‌‌تر (با دارایی بین ۱۰۰ تا ۱۰ هزار بیت‌کوین) خونسردی خود را حفظ کرده و فعالیت‌ خاصی...