.
قیمت YFII از ساعت ۸ و نیم امروز تا زمان نگارش از محدوده ۱۲۰۰ تا قیمت ۳۲۰ دلار …

. قیمت YFII از ساعت ۸ و نیم امروز تا زمان نگارش از محدوده ۱۲۰۰ تا قیمت ۳۲۰ دلار …

. قیمت YFII از ساعت ۸ و نیم امروز تا زمان نگارش از محدوده ۱۲۰۰ تا قیمت ۳۲۰ دلار معادل ۷۳٪ ریزش داشته است. وقوع این اتفاق چندهفته بعد از ماجرای لونا باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره علت این اتفاق در توییتر شده است. خبرها حاکی از آن است که قبل از وقوع این ریزش YFII از...