.۱
کل آدرس های اتریوم به بیش از ۱۴۴ میلیون آدرس رسیده و روند صعودی همیشگی خود را…

.۱ کل آدرس های اتریوم به بیش از ۱۴۴ میلیون آدرس رسیده و روند صعودی همیشگی خود را…

.۱ کل آدرس های اتریوم به بیش از ۱۴۴ میلیون آدرس رسیده و روند صعودی همیشگی خود را حفظ کرده. .۲ اما تعداد آدرس‌های غیر صفر اتریوم با رسیدن به تعداد ۷۴,۸۱۱,۸۹۸ آدرس سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رسانده است. یعنی چیزی حدود ۵۲ درصد از کل آدرس های اتریوم دارای مقداری بیش از...