.
طبق دیتای اتراسکن، یک وال ناشناس تعداد ۲۰۰،۵۸۸،۱۸۲،۴۷۳ از میم کوین شیبااینو به…

. طبق دیتای اتراسکن، یک وال ناشناس تعداد ۲۰۰،۵۸۸،۱۸۲،۴۷۳ از میم کوین شیبااینو به…

. طبق دیتای اتراسکن، یک وال ناشناس تعداد ۲۰۰،۵۸۸،۱۸۲،۴۷۳ از میم کوین شیبااینو به ارزش تقریبی ۵ میلیون دلار خریداری کرده‌است. این دومین تراکنش ورودی به این والت در هفته اخیر بوده است. خرید قبلی توسط این آدرس ۶ روز پیش با تعداد ۳،۷۱۳،۶۷۵،۴۲۴،۹۴۴ شیبااینو انجام گرفت. ....